logo Nye metoder

ID2020_037

Akalabrutinib (Calquence)

Som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
30.04.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_037
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av voksne pasienter med viss type blodkreft. Annen staving: acalabrutinib.

​​​Metodevarsel​​​​​

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder støtter Statens legemiddelverks vurdering av at det vil være tilstrekkelig med en metodevurdering i løp A for akalabrutinib (Calquence), gitt vurdering om klinisk sammenlignbarhet med ibrutinib og venetoklaks. I «Åpen anbudskonkurranse LIS 2207 Onkologi om levering av legemidler til behandling av kreftsykdommer for 2022» er det oppgitt at akalabrutinib, ibrutinib, zanubrutinib og venetoklaks + rituksimab er vurdert som tilstrekkelig likeverdige til å bli sammenliknet med hverandre til behandling av KLL. Noter at stavingen i Nye metoder tidligere har vært med c, acalabrutinib.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdragene ID2020_037 og ID2021_086 med akalabrutinib (Calquence) til forenklede metodevurderinger med oppsummeringer av effekt og sikkerhet (løp A). ​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 125-22.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)

Etter en samlet vurdering av oppdatert indikasjonsordlyd, beslutning i en annen sak og innspill fra firma endres oppdraget. Oppdraget deles i tre. En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for acalabrutinib (Calquence) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Se også ID2021_086 og ID2021_087​.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her, se sak 117-21​


 


 

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.06.2020)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for acalabrutinib (Calquence) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)/ småcellet lymfocytært lymfom (SLL).

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (22.06.2020) finner du her, se sak 106-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.06.2020
Type
Forenklet metodevurdering med oppsummeringer av effekt og sikkerhet (løp A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
10.08.2021
Ferdigstilt
25.10.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 27.10.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 17.10.2022)

Prisnotat (datert 25.10.2022)


 

Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 

 

  1. Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi innføres til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling.
  2. Pasienter med manglende effekt skal ikke skifte mellom akalabrutinib og ibrutinib.       
  3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  4. Behandlingen kan tas i bruk i forbindelse med oppstart av neste onkologianbud.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 153-20221.​