logo Nye metoder

ID2017_064

Alectinib (Alecensa) - Indikasjon II

Førstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_064
Om metoden
Legemiddel (tablett) i førstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft

​Metodevarsel

Innspillsskjema fra leverandør

 

 

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.08.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.10.2017
Ferdigstilt
07.05.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 18.05.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Notat med oppdatert pris (29.05.2018)

Beslutning

Beslutning tatt
25.06.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

 

      Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.06.2018)

Alectinib (Alecensa) kan innføres til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.06.2018 finner du her, se sak 80-2018.

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.06.2018)

Alectinib (Alecensa) innføres ikke til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.06.2018 finner du her, se sak 71-2018.