logo Nye metoder

ID2016_047

Alectinib (Alecensa)

Andrelinjebehandling av ALK positiv ikke små-cellet lungekreft
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
06.05.2016
Sendt inn av
Roche Norge AS
ID-nummer
ID2016_047
Om metoden
Annen staving: alektinib

​Forslagsskjemaet

Innspillsskjema fra leverandør (04.09.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019) 

Bestillerforum RHF avbestiller nasjonal metodevurdering av alectinib (Alecensa) til andrelinjebehandling av ALK positiv ikke små-cellet lungekreft.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 161-19.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.10.2017)*
Bestillerforum RHF opprettholder beslutning fra 21.08.2017 (se forslag ID2017_064_Alectinib (Alecensa) førstelinjebehandling). Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for alectinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft. Statens legemiddelverk kan i første omgang prioritere arbeid med vurderingen av førstelinjeindikasjonen. Underveis i arbeidet med den metodevurderingen tas en vurdering av relevans/behov for vurdering av bruken i 2. linje. 

Referat fra Bestillerforum RHF (23.10.2017) finner du her, se sak 162-17.


* Kommentar fra RHFene (29.11.2017): Beslutningen skal forstås slik at alectinib (Alecensa) til bruk i andrelinjebehandling av avansert ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft ennå er til metodevurdering. Metoden skal derfor ikke nyttes nå, men det kan søkes om unntak (link).

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)*
Hurtig metodevurdering som gjennomføres ved Statens legemiddelverk for alectinib (Alecensa) til bruk i andrelinjebehandling av avansert ALK-postitiv ikke-småcellet lungekreft ferdigstilles før hurtig metodevurdering av førstelinjebehandlingen.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 148-17.

*​Finansieringsansvaret for legemiddelet ble overført til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.