logo Nye metoder

ID2019_070

Alpelisib (Piqray)

Kombinasjonsbehandling med fulvestrant til postmenopausale kvinner, samt menn, med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft med en PIK3CA-mutasjon (...)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.05.2019
Sendt inn av
Produsent: Novartis Norge AS
ID-nummer
ID2019_070
Om metoden
Kombinasjonsbehandling med fulvestrant ved brystkreft

​Forslagsskjema

Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019)*:
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for alpelisib i kombinasjon med fulvestrant til behandling av menn og postmenopausale kvinner med HR-positiv, HER2-negativ, PIK3CA mutert, lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi. Folkehelseinstituttet har ansvar for å gjøre vurderingen av relevant diagnostisk test.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 117-19.

 

*Beslutningen ble oppdatert og justert 14.12.2020 etter utstedt markedsføringstillatelse. Opprinnelig beslutning:

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for alpelisib i kombinasjon med fulvestrant til behandling av menn og postmenopausale kvinner med HR-positiv, HER2-negativ, PIK3CA mutert, avansert eller metastatisk brystkreft, som har progrediert under endokrin behandling. Folkehelseinstituttet har ansvar for å gjøre vurderingen av relevant diagnostisk test.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Hurtig metodevurdering av legemiddel, metodevurdering av test, og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
01.09.2020
Ferdigstilt
03.05.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ne) som forbereder saken til beslutning.

I denne saken er det gitt oppdrag om en metodevurdering av legemiddelet fra Statens legemiddelverk, en metodevurdering av relevant diagnostisk test fra Folkhelseinstituttet og et prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF.

Status

​Oppdraget (metodevurderinger og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.05.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Folkehelseinstituttet har levert en metodevurdering av relevant diagnostisk test:

Metodevurdering test (publisert 28.03.2022)

Statens legemiddelverk har levert en metodevurdering av legemiddelet:

Metodevurdering legemiddel (publisert 22.04.2022)

Prisnotat (publisert 23.05.2022)

 

Beslutning

Beslutning tatt
23.05.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.05.2022)

 

    1. Alpelisib (Piqray) i kombinasjon med fulvestrant innføres til behandling av postmenopausale kvinner, samt menn, med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft med en PIK3CA-mutasjon, etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.05.2022 under sak 061-2022.