logo Nye metoder

ID2021_107

Amivantamab (Rybrevant)

Behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon etter at platinabasert behandling har mislyktes
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
29.06.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_107
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lungekreft.


Det er kommet inn en anmodning om en revurdering av metoden, samt et tilhørende innspill fra firma (publisert 27.10.2023) til metoden. Beslutningsforum for nye metoder besluttet 19.06.2023 at metoden ikke innføres (se lengre ned). Denne beslutningen er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger.
Anmodning om revurdering (pdf.) (publisert 11.09.2023)

 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

Selv om det foreligger nye oppfølgingsdata, er CHRYSALIS-studien fortsatt enarmet. Det er dermed ikke vesentlig endret grunnlag for å belyse nytten i senere linjer.

PAPILLON-studien kan trolig danne grunnlag for å etablere relativ effekt i en eventuell metodevurdering av amivantamab i 1. linje.

En indikasjonsutvidelse til 1. linje er under vurdering i EMA (det europeiske legemiddelverket).

Bestillerforum mener at metoden kan være egnet for midlertidig innføring.

Beslutning
Bestillerforum gir ikke oppdrag om en ny metodevurdering.

​Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023 finner du her​, se sak 186-23.

.........................................................................................................
Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)
Bestillerforum for nye metoder ville foretrukket en kostnad-nytte vurdering (løp C), men de kliniske effektdataene er ikke tilstrekkelige for en slik analyse.
Det er uklart om bruken av legemiddelet vil avhenge av spesifikke kommersielle tester.
Beslutning
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for amivantamab til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20
innsettingsmutasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.
Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder dersom metodevurderingen av legemiddelet avdekker behov for et separat oppdrag på diagnostikk.

​Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 27.09.2021 finner du her​, se sak 175-21.

​​​​​​​​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.09.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
23.02.2022
Ferdigstilt
24.05.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 01.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 17.10.2022)

Prisnotat (datert 24.05.2023)

 

Konseptgodkjenning

Beslutningsforum ga i sitt møte 13.02.2023 sin tilslutning til at det i de videre forhandlingene kan legges til grunn en alternativ prisavtale for amivantamab (Rybrevant) til behandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon etter progresjon på platinumbasert behandling, jf. rammeverk for alternative prisavtaler.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 015-2023.​ ​     

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.​​

Beslutning

Beslutning tatt
19.06.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (19.06.2023)

    1. Amivantamab (Rybrevant) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) ekson 20 innsettingsmutasjon, etter at platinabasert behandling har mislyktes.
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 19.06.2023 under sak 076-2023.