logo Nye metoder

ID2018_014

Apalutamid (Erleada)

Behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.02.2018
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, OUS
ID-nummer
ID2018_014
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft

Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)​

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for apalutamide til behandling av kastrasjonsresistent, ikke-metastatisk prostatakreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (23.04.2018) finner du her, se sak 36-18.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.10.2019
Ferdigstilt
24.06.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF  den 06.08.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevurdering
Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.08.2020)

1. Apalutamid (Erleada) kan innføres til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober 2020.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.08.2020.2020 under sak 072-2020.