logo Nye metoder

ID2019_113

Apalutamid (Erleada) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med androgensuppressiv terapi til metastatisk hormonfølsom prostatakreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_113
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av prostatakreft

​Metodevarsel (v.2)

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for apalutamid (Erleada) i kombinasjonsbehandling med androgensuppressiv terapi til metastatisk hormonfølsom prostatakreft.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 203-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.10.2021
Ferdigstilt
14.06.2021

​Metodevurderingen er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 21.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Apalutamid (Erleada) i kombinasjon med androgensuppressiv terapi innføres til behandling av metastatisk hormonfølsom prostatakreft som ikke er aktuell for kjemoterapi.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 099-2021.