logo Nye metoder

ID2021_083

Arimoclomol (Miplyffa)

Behandling av Niemann-Picks sykdom type C (NPC)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.05.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_083
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av sjelden genetisk sykdom som fører til en feil i nedbrytning av visse fettforbindelser

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022):
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma har trukket sin søknader om markedsføringstillatelse. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 218-22.

.................................................................................................................................

​​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for arimoklomol til behandling av Niemann-Picks sykdom type C (NPC). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​, se sak 135-21


Metodevurdering

​​


Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte


​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.01.2023)​​

  • ​Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2021_083 Arimoklomol (Miplyffa) til behandling av Niemann-Picks sykdom type C (NPC)
  • Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder. 


Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 016-2023.​ ​