logo Nye metoder

ID2022_028

Asciminib (Scemblix)

Behandling av voksne med Philadelphiakromosom positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+ KML KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_028
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av Philadelphia kromosom-positiv (PH+) kronisk myeloid leukemi (KML) i kronisk fase.

Innspill fra firma (mottatt 20.10.2023)

.........................................................................................................................

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)
Oppdatert 05.09.2023*
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for asciminib (Scemblix) til behandling av voksne med Philadelphiakromosom positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+ KML KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere.

* Tidligere:
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for asciminib til behandling av Philadelphia kromosom-positiv (PH+) kronisk myelogen leukemi (KML) i kronisk fase. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 035-22.​​​

Metodevarsel
Innspill fra firma

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
06.11.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering* og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 06.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

*Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum.

Notat (pdf.) (publisert 05.10.2023)

Prisnotat (datert 26.10.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
20.11.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2023)

  1. Askiminib (Scemblix) innføres til behandling av Philadelphia- kromosom-positiv kronisk myelogen leukemi i kronisk fase (Ph+KML-KF) som tidligere er behandlet med to eller flere tyrosinkinasehemmere (TKIer), hvor rimeligere tyrosinkinasehemmere ikke er egnet.   
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.01.2024, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2023 under sak 128-2023.