logo Nye metoder

ID2019_108

Asfotase alfa (Strensiq)

Langtids enzymerstatningsbehandling hos pasienter med hypofosfatasi med pediatrisk symptomdebut for å behandle skjelettmanifestasjoner av sykdommen.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.09.2019
Sendt inn av
Sykehusinnkjøp HF, LIS
ID-nummer
ID2019_108

Forslagsskjema


Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) 
Leverandør har opplyst ovenfor Statens legemiddelverk at de ikke kommer til å levere dokumentasjon til nåværende bestilling. Prioriteringskriteriene er ikke 
op​pfylt med dagens prisnivå. 

Saken oversendes de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 30.08.2021 finner du her, se sak 167-21.​


Beslutning i Bestillerforum RHF (18.11.2019) 

Forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Strensiq (asfotase alfa) til langtids enzymerstatningsbehandling hos pasienter med hypofosfatasi med pediatrisk symptomdebut for å behandle skjelettmanifestasjoner av sykdommen.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 187-19.

 

Beslutning i Bestillerforum (23.09.2019)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Strensiq (asfotase alfa) til langtids enzymerstatningsbehandling hos pasienter med hypofosfatasi med pediatrisk symptomdebut for å behandle skjelettmanifestasjoner av sykdommen. Et notat som belyser saken utarbeides av LIS og SLV i samarbeid til kommende møte.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.  Se sak 149-19.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.09.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) 
Leverandør har opplyst ovenfor Statens legemiddelverk at de ikke kommer til å levere dokumentasjon til nåværende bestilling. Prioriteringskriteriene er ikke 
op​pfylt med dagens prisnivå. 

Saken oversendes de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 30.08.2021 finner du her, se sak 167-21.​​​


Saken er den 03.09.2021 sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Beslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

  1. Asfotase alfa (Strensiq) innføres ikke til langtids enzymerstatnings-behandling hos pasienter med hypofosfatasi med pediatrisk symptomdebut for å behandle skjelett-manifestasjoner av sykdommen.
  2. Legemiddelprodusenten har ikke levert etterspurt dokumentasjon.
  3. Prisen for legemidlet er altfor høy sett opp mot prioriteringskriteriene.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 127-2021.​