logo Nye metoder

ID2016_046

Atezolizumab (Tecenriq) - Indikasjon II

BLÆREKREFT - Behandling av blærekreft
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.05.2016
Sendt inn av
Roche Norge AS
ID-nummer
ID2016_046

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til behandling av pasienter med blærekreft som mottatt kjemoterapi, eller som ikke er aktuelle for behandling med cisplatin.

​Forslagsskjema

Forslagsskjema nr. 2 (Blærekreftforeningen)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
23.03.2017
Ferdigstilt
27.04.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.05.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
11.06.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (11.06.2018)

​Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 11.06.2018 finner du her, se sak 72-2018.