logo Nye metoder

ID2016_045

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon I

LUNGEKREFT - Behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling med kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.05.2016
Sendt inn av
Roche Norge AS
ID-nummer
ID2016_045
Om metoden
Behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling med kjemoterapi

​Forslagsskjemaet

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)
Bestillerforum RHF støtter oppdelingen foreslått av Statens legemiddelverk. Oppdraget blir da slik:
- ID2016_045A: Atezolizumab til behandling av pasienter med PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling med kjemoterapi.
- ID 2016_045B: Atezolizumab til behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft uten positiv PD-L1 status som har progrediert etter behandling med kjemoterapi.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 196-17.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (13.06.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling med kjemoterapi.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.06.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
12.04.2017
Ferdigstilt
01.01.2018

​Rapporten for ID2016_045A er klarert av Bestillerforum RHF den 10.01.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering for ID2016_045A

Rapport for ID2016_045B er klarert av Bestillerforum RHF den 16.04.2018 og sendt til beslutning

Hurtig metodevurdering for ID2016_045B

Beslutning

Beslutning tatt
02.02.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.05.2018)

Atezolizumab (Tecentriq®) innføres ikke til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere behandling med kjemoterapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.05.2018 finner du her, se sak 64-2018.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)

  1. Atezolizumab (Tecentriq) kan innføres til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft – etter tidligere behandling med kjemoterapi.
  2. Det forutsettes at legemiddelet inngår i LIS-anbudet for PD-1 og PD-L1 hemmere. Det forutsettes at det gis lik eller lavere pris enn dagens pris på PD-1 hemmere.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 5-2018.