logo Nye metoder

ID2018_031

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon III

LUNGEKREFT - Kombinasjonsbehandling med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin til pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har EGFR-mutasjon eller er ALK-positive og som ikke lenger har nytte av målrettet behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.04.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_031
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av ikke-småcellet lungekreft

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.05.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (14.05.2018) finner du her, se sak 62-18. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.05.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
21.02.2019
Ferdigstilt
28.10.2019

Metodevurdering i to deler:
Del 1 FINOSE* (link)
Del 2 Norsk/nasjonal del (link)
Prisnotat

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

*Innenfor FINOSE-samarbeidet fordeles arbeidet med den helseøkonomiske vurderingen av et nytt legemiddel mellom Statens legemiddelverk i Norge, FIMEA i Finland og Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i Sverige.

Beslutning

Beslutning tatt
21.09.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.09.2020)*
1. Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og carboplatin kan innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft som har EGFR-mutasjon eller er ALK-positiv som ikke lenger har nytte av målrettet behandling.

2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Beslutningen betinger bruk av rimeligste alternativ av bevacizumab.

Denne behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober 2020, da prisavtalen for bevacizumab gjelder fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.09.2020 under sak 089-2020.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):
1. Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab, paklitaksel og karboplatin innføres ikke til behandling av ikke små-cellet lungekreft som har EGFR-mutasjon eller er ALK-positiv.

2. Det er stor usikkerhet i analysene vedrørende effekten av denne behandlingen til denne pasientgruppen. I tillegg er prisen for høy.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 124-2019.