logo Nye metoder

ID2020_006

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon IX

LUNGEKREFT - Førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med tumor som uttrykker* PD-L1
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_006
​Legemiddel (infusjon) til førstelinjebehandling av metastatisk ikkesmåcellet
lungekreft (NSCLC) med tumor som uttrykker*PD-L1
* PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % tumorceller (TC) eller i ≥ 10 % tumorinfiltrerende immunceller (IC), uten EGFRmutasjon eller ALK-translokasjon


Metodevarsel (13.02.2020)​

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

En forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med tumor som uttrykker PD-L1. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 054-20.

 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Forenklet metodevurdering (B)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.04.2020
Ferdigstilt
02.06.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.06.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

  1. Atezolizumab (Tecentriq) innføres til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med tumor som har PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % tumorceller (TC) eller i ≥ 10 % tumorinfiltrerende immunceller (IC) og som ikke har EGFR-mutasjons- eller ALK-translokasjonspositiv NSCLC. 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. 
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 096​-2021.