logo Nye metoder

ID2019_002

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon V

BRYSTKREFT - I kombinasjon med nab-paklitaksel til behandling av voksne med inoperabel lokalavansert eller metastatisk trippel-negativ brystkreft med tumorer med PD-L1-uttrykk ≥1 %, som ikke tidligere har fått kjemoterapi for metastatisk sykdom.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.12.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_002
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av metastatisk trippelnegativ brystkreft

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (28.01.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) til behandling av metastatisk trippelnegativ brystkreft. Oppdraget kan bli justert når MT foreligger.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (28.01.2019) finner du her. Se sak 5-19. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
28.01.2019
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
11.06.2019
Ferdigstilt
06.02.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 14.02.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

 

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.03.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.03.2020)

1. Atezolizumab (Tecentriq®) i kombinasjon med nab-paklitaksel kan innføres til behandling av voksne pasienter med inoperabel lokalavansert eller metastatisk trippel-negativ brystkreft med tumorer med PD-L1-uttrykk lik eller større enn 1 %, og som ikke tidligere har fått kjemoterapi for metastatisk sykdom.
2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som ligger til grunn for denne beslutningen.
3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. april 2020.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.03.2020 under sak 030-2020.