logo Nye metoder

ID2019_036

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon VI

LUNGEKREFT - Førstelinjebehandling i kombinasjon med nab-paklitaksel og karboplatin av metastatisk, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_036
Om metoden
Legemiddel i kombinasjons med nab-paklitaksel og karboplatin som førstelinjebehandling av metastatisk, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019)
En forenklet metodevurdering med fokus på klinisk effekt og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og karboplatin som førstelinjebehandling av metastatisk, ikke-plateepitel, ikke-småcellet lungekreft.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 59-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Forenklet metodevurdering med fokus på klinisk effekt og kostnader
Utreder
Statens legemiddelverk