logo Nye metoder

ID2019_044

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon VII

LUNGEKREFT - Kombinasjonsbehandling med kjemoterapi til førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
25.03.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_044
Om metoden
Legemiddel behandling av småcellet lungekreft.

​Metodevarsel

Innspill fra industrien (09.04.2019)

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.04.2019) *
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (29.04.2019) finner du her, se sak 67-19.

*Oppdatert beslutning 19.08.2020 -justert etter utstedt markedsføringstillatelse. (Opprinnelig: "Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av småcellet lungekreft.")

Metodevurdering

Oppdrag gitt
29.04.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
02.04.2020
Ferdigstilt
30.08.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.09.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
27.09.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

  1. Atezolizumab (Tecentriq) innføres til behandling i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av utbredt småcellet lungekreft (ES-SCLC).
  2. Innføringen er knyttet til en pris-volum-avtale, og det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. ​Behandlingen kan tas i bruk fra 01.11.2021, da ny pris kan gjelde fra denne datoen. 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 120-2021.​