logo Nye metoder

ID2019_051

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon VIII

LUNGEKREFT - Behandling av PDL1-negativ, ikke-småcellet lungekreft hos pasienter med plateepitelkarsinom som tidligere har mottatt kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.03.2019
Sendt inn av
Leverandør, Roche Norge AS
ID-nummer
ID2019_051
Om metoden
Legemiddel til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft.

​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
Nasjonal metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft. Nivå på metodevurderingen vurderes av Statens legemiddelverk basert på
utfallet av komparator.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 81-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.05.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.11.2019
Ferdigstilt
11.02.2020

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 21.02.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat

 

Beslutning

Beslutning tatt
30.03.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.03.2020)

​1. Atezolizumab (Tecentriq®) kan innføres til behandling av PD-L1 negativ ikke-småcellet lungekreft til pasienter med plateepitelkarsinom og som tidligere har mottatt kjemoterapi.
2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
3. Legemiddelet kan tas i bruk etter neste anbud som er gyldig fra 1. april 2021.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.03.2020 under sak 031-2020.