logo Nye metoder

ID2020_030

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon X

LEVERKREFT - Kombinasjonsbehandling med bevacizumab til inoperabel levercellekarsinom hos pasienter som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.03.2020
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_030
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av levercellekarsinom

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.05.2020)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab til behandling av inoperabel levercellekarsinom (HCC) hos
pasienter som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling.

Referat fra Bestillerforum RHF (25.05.2020) finner du her, se sak 094-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.05.2020
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.07.2020
Ferdigstilt
20.01.2021

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 26.01.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat


Beslutning

Beslutning tatt
15.02.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.02.2021)

1. Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab innføres til behandling av avansert eller inoperabel levercelle-karsinom (HCC) hos pasienter som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15. februar 2021.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 15.02.2021 under sak 014-2021.