logo Nye metoder

ID2020_057

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon XI

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Kombinasjonsbehandling med platinumbasert kjemoterapi, til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
25.06.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_057
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kreft i nyrer og urinveier

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) som kombinasjonsbehandling med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 143-20

Sees i sammenheng med ID2020_049. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.09.2020
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk