logo Nye metoder

ID2020_057

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon XI

KREFT I NYRER OG URINVEIER - Kombinasjonsbehandling med platinumbasert kjemoterapi, til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
25.06.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_057
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av kreft i nyrer og urinveier

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 067-24.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) som kombinasjonsbehandling med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 143-20

Sees i sammenheng med ID2020_049. 

Metodevurdering

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Notatet ble 24.04.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2020_057 (PDF) (publisert 02.05.2024)