logo Nye metoder

ID2021_037

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon XIX

BRYSTKREFT - Kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med lokalavansert eller tidlig trippelnegativ brystkreft.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_037
Om metoden
Legemiddel (til infusjon) til behandling av brystkreft.

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med lokalavansert ellertidlig trippelnegativ brystkreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder dersom metodevurderingen av legemiddelet avdekker behov for et separat oppdrag på diagnostikk.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 059-21.


Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk