logo Nye metoder

ID2021_037

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon XIX

BRYSTKREFT - Kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med lokalavansert eller tidlig trippelnegativ brystkreft.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_037

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 067-24.

 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med lokalavansert ellertidlig trippelnegativ brystkreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kommer tilbake til Bestillerforum for nye metoder dersom metodevurderingen av legemiddelet avdekker behov for et separat oppdrag på diagnostikk.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 059-21.

 

Metodevurdering

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Notatet ble 24.04.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2021_037 (PDF) (publisert 02.05.2024)