logo Nye metoder

ID2021_034

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon XVIII

Monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
02.02.2021
Sendt inn av
Leverandør, Roche Norge AS
ID-nummer
ID2021_034
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av urotelialt karsinom som er en kreftsvulst som vokser ut fra epitelet som dekker innsiden av nyrebekkenet, urinlederne og urinblæren.

​​​​Forslagsskjema

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

Bestillerforum for nye metoder vurderer, basert på innspill fra klinikere og tilbakemeldingen fra Statens legemiddelverk, at det vil være vanskelig å si noe om relativ effekt for den lille gruppen som er aktuell for metoden i norsk klinisk praksis.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 122-22.

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 085-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.04.2021
Type
Forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.09.2021
Ferdigstilt
19.09.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 27.09.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Metodevurdering (20.09.2022)

Prisnotat (datert 19.09.2022)

​​

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

  1. Atezolizumab (Tecentriq) innføres som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 134-2022. ​​