logo Nye metoder

ID2021_128

Atezolizumab (Tecentriq) - Indikasjon XX

Monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med NSCLC med høy risiko for (.....)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.10.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_128
Om metoden
Legemiddel (infusjonsvæske) til adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft

Full indikasjonstekst: Monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med NSCLC med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1- ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC.

Innspill ​fra firma (publisert 11.01.2023)
Innspill ​(publisert 20.01.2023)

Bestillerforum for nye metoder 13.02.2023
Bestillerforum henviser til Sak 126-22 i Bestillerforum sitt møte 20.06.2022: Bestillerforum for nye metoder ber Statens legemiddelverk om å prioritere saker i køen med henblikk på alvorlighet av tilstanden, tilgjengelighet av behandlingsalternativer, kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget samt statusen for godkjenningsprosessen i EMA. Bestillerforum ber videre Statens legemiddelverk om å vurdere forenklede metodevurderinger der hvor det ses som hensiktsmessig, inklusive muligheten for å basere beslutningsgrunnlaget på metodevurderinger fra andre land. I påvente av videreutviklingen av Nye metoder gjelder denne beslutningen. 

Beslutning 
Bestillerforum for nye metoder ber Statens legemiddelverk prioritere sakene i køen i henhold til beslutningen i sak 126- 22 i Bestillerforum for nye metoder den 20.06.2022.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her , se sak 029-23.​

................................................................................................................................

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)
Oppdatert 21.06.2023*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi er indisert til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med NSCLC med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1- ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 209-21.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for atezolizumab (Tecentriq) for adjuvant behandling av ikke-småcellet lungekreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
28.08.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk (SLV) har levert et notat/metodevurdering (se under) med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum).

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 05.09.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat (publisert 25.08.2023)

Prisnotat (datert 28.08.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2023)

    1. Atezolizumab (Tecentriq) innføres som monoterapi til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1-ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 105-2023.