logo Nye metoder

ID2015_017

Autolog stamcellestøtte ved diffus systemisk sklerose

Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte ved diffus systemisk sklerose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
27.04.2015
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Oslo universitetssykehus
ID-nummer
ID2015_017
Om metoden
En metode der en person mottar egne stamceller etter at disse er blitt behandlet med blant annet legemidler. De nye immunceller som dannes fra stamcellene vil da kunne fungere normalt og sykdommen vil kunne komme under kontroll.

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

​Bestillerforum RHF ber om en fullstendig metodevurdering på stamcelleterapi ved systemisk sklerose ved Kunnskapssenteret

Forslagsskjema

Metodevurdering

Oppdrag gitt
08.05.2015
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
18.08.2016
Ferdigstilt
02.07.2018

Kunnskapssenteret har utarbeidet en prosjektplan som kort beskriver metoden, mandat, arbeidsform, søk samt planlagt ferdigstillelse.

Prosjektplan

 

​I samråd med fagekspertgruppen innventer Kunnskapssenteret resultatene fra en større RCT (SCOT-studien - Lenke her) som forventes å bli publisert i løpet av 2016.

 

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.08.2018 og sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering.

 

Beslutning

Beslutning tatt
27.08.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for Nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

1. Autolog stamcelletransplantasjon kan innføres til pasienter som har diffus systemisk sklerose med rask sykdomsutvikling og når minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

I. sykdomsvarighet under eller lik to år

II. progressiv alvorlig organaffeksjon de siste seks måneder med sykdomsvarighet     under eller lik fire år

2. En innføring av metoden må forutsette at kliniske data blir registrert og fulgt opp både i et nasjonalt register og i det europeiske multisenterregisteret.

3. Behandlingstilbudet skal i første omgang legges til Oslo Universitetssykehus HF etter standard søknadsprosedyre for nasjonal behandlingstjenester.

Systemisk sklerose hører inn under gruppen revmatiske sykdommer, og er en sjelden autoimmun systemisk bindevevssykdom. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon (AHSCT) brukes ved rask og alvorlig utvikling av diffus systemisk sklerose. Selv om effektdokumentasjon er liten er den tilstrekkelig til å vise at noen nøye utvalgte pasienter kan ha nytte av behandlingen.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 098-2018.