logo Nye metoder

ID2014_022

Autolog Stamcelletransplantasjon

Til behandling av multippel sklerose (MS)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2014
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten, Haukeland Universitetetssykehus HF
ID-nummer
ID2014_022
Om metoden
En metode der en person mottar egne stamceller etter at disse er blitt behandlet med blant annet legemidler. De nye immunceller som dannes fra stamcellene vil da kunne fungere normalt og sykdommen vil kunne komme under kontroll.

​​Forslag

Kartleggingsoversikt​ (2021)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021)
Brukerrepresentanten med flere understreket behovet for å få tatt saken videre. Kort drøfting med utgangspunkt i kartleggingen om barrierene for en eventuell innføring. Utfordring med dokumentasjonen. Det har ikke tilkommet store og gode observasjonsstudier. Det er flere studier pågang. Rapporten kan ukvittertes.

Kartleggingsoversikten til Folkehelseinstituttet, og den nylig leverte kartleggingen fra CADHTA i Canada​ (link), sendes til de regionale helseforetakene for videre behandling samt til Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (lokalisert i Helse Vest RHF) til orientering.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (30.08.2021) finner du her​, se sak 161-21.


 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)
En forenklet metodevurdering (kartlegging, løp D) gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for autolog stamcelletransplantasjon ved MS. 

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 119-21​

Beslutning i Bestillerforum RHF (29.09.2014)
​Bestillerforum RHF ber om at metoden inngår i en fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.10.2014
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Kunnskapssenteret
Påbegynt
23.10.2014
Ferdigstilt
13.11.2015

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 23.11.2015 og er sendt til beslutning.

Fullstendig metodevurdering

 

Konklusjon i Interregionale fagdirektørmøte 15.10.2021:
Det interregionale fagdirektørmøte tar foreløpig rapporten (dvs. kartleggingsoversikten til Folkehelseinstituttet presentert i Bestillerforum den 30.08.2021), til orientering.
Les konklusjonen i saksnotat fra Interregionalt fagdirektørmøte , sak 204-21.

 

Beslutning

Beslutning tatt
14.03.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (14.03.2016)
​Alle pasienter som får tilbud i Norge om autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose skal være omfattet av et vitenskapelig studium.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.03.2016 finner du her, se sak 17-2016