logo

ID2021_070

Avakopan (Tavneos) - Indikasjon III

I kombinasjon med et rituksimab- eller cyklofosfamidregime, til behandling av voksne pasienter med alvorlig, aktiv granulomatose med polyangiitt (GPA) eller mikroskopisk polyangiitt (MPA)
Beslutning foreligger
28.08.2023

Forslag

Sendt inn
22.04.2021
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_070
Om metoden
Legemiddel til per oral administrering som reduserer betennelses-induserte skader.Polyangiitt (GPA) og mikroskopisk polyangiitt (MPA) er begge autoimmune sykdommer. Begge sykdommene rammer små og mellomstore blodårene i form av revmatisk blodårebetennelse

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.05.2021)

*Oppdatert 13.10.2022

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avakopan, i kombinasjon med et rituksimab- eller cyklofosfamidregime, til behandling av voksne pasienter med alvorlig, aktiv granulomatose med polyangiitt (GPA) eller mikroskopisk polyangiitt (MPA). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

Protokoll fra Bestillerforum RHF (31.05.2021) finner du her, se sak 113-21

* Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avakopan til behandling av granulomatose med polyangiitt og mikroskopisk polyangiitt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.05.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

 

​​Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 16.05.2023)


Prisnotat (datert 01.06.2023)


 

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023)

    1. Avakopan (Tavneos) i kombinasjon med et rituksimab- eller cyklofosfamidregime innføres ikke til behandling av voksne pasienter med alvorlig, aktiv granulomatose med polyangiitt (GPA) eller mikroskopisk polyangiitt (MPA).
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet.
    3. Fagdirektørene bes i samarbeid med fagmiljøet å vurdere mulige subgrupper.
    4. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.08.2023 under sak 098-2023.