logo Nye metoder

ID2023_043

Avapritinib (Ayvakyt) - Indikasjon III

Behandling av indolent systemisk mastocytose.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
16.03.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_043
Om metoden
Legemiddel (tablett). Mastocytose er en sjelden tilstand med økt antall av en type hvite blodceller i kroppen. Avapritinib er en tyrosinkinasehemmer.

​Metodevarsel (publisert 16.03.2023)

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avapritinib (Ayvakyt) til behandling av indolent systemisk mastocytose. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 073 -23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.04.2023
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.