logo Nye metoder

ID2019_065

Avelumab (Bavencio) - Indikasjon II

Kombinasjonsbehandling med med aksitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
09.05.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_065
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av nyrecellekarsinom (RCC)

Metodevarsel​

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Avelumab (Bavencio) i kombinasjon med aksitinib til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 102-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
29.11.2019
Ferdigstilt
12.08.2020

​Rapporten er klarert av medlemmen i Bestillerforum RHF den 20.08.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering
Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.08.2020)

1. Avelumab (Bavencio) i kombinasjon med aksitinib (Inlyta) innføres ikke til behandling av avansert nyrecellekarsinom.

2. Det er stor usikkerhet knyttet til langtidsoverlevelsen ved denne behandlingen, og prisen er for høy og står ikke i rimelig forhold til den kliniske effekten.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.08.2020.2020 under sak 076-2020.