logo Nye metoder

ID2020_083

Avelumab (Bavencio) - Indikasjon III

Monoterapi til førstelinje vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoterapi.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_083
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av blærekreft.

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Oppdatert 23.07.2021*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avelumab (Bavencio) som monoterapi til førstelinjevedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC) som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoterapi.​

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 179-20.

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avelumab (Bavencio) som monoterapi for førstelinje-, vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelkreft (UC) som ikke har progrediert etter førstelinje platinum-basert kjemoterapi.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.11.2020
Ferdigstilt
03.08.2021

​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
30.08.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (30.08.2021)​ 

 

  1. Avelumab (Bavencio) innføres som monoterapi til førstelinje vedlikeholds-behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke har progrediert etter platinabasert kjemoterapi.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.09.21, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 30.08.2021 under sak 101-2021.