logo Nye metoder

ID2017_057, ID2019_010

Avelumab (Bavencio)

Andrelinjebehandling av metastatisk Merkelcellekarsinom
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.06.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk og Leverandør: Merck AB / Pfizer
ID-nummer
ID2017_057, ID2019_010
Om metoden
Legemiddel ( infusjon) til behandling av metastatisk Merkelcellekarsinom

Forslag- revurdering (16.01.2019)


Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019)* 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for avelumab (Bavencio) til andrelinjebehandling av metastatisk Merkelcellekarsinom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 217-19.

 *Metodevurdering 2 (revurdering) under


Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)
Forslag om revurdering av avenlumab (Bavencio) til andrelinjebehandling av metastatisk merkelcellecarcinom blir tatt opp igjen i Bestillerforum RHF dersom det blir gitt en betydelig prisrabatt som vil gjøre det formålstjenelig å gjøre en hurtig metodevurdering.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 22-19.

 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.02.2020
Ferdigstilt
27.11.2020

Metodevurdering 2 (revurdering), knyttet til ID2019_010 (oppdrag gitt 16.12.2019)

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 01.12.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Kommentar fra firma

Prisnotat


Metodevurdering 1, knyttet til ID2017_057 (oppdrag gitt 21.08.2017)

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 25.06.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Appendix

Oppdatert prisnotat mottatt 06.07.18.

Beslutning

Beslutning tatt
14.12.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (14.12.2020)

1. Avelumab (Bavencio) innføres til andrelinjebehandling av metastatisk merkelcellekarsinom.

2. Det er stor usikkerhet ved dokumentasjon av relativ effekt sammenlignet med kjemoterapi, samtidig som en betydelig klinisk effekt er dokumentert.

3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

4. Legemiddelet kan tas i bruk fra 15. januar 2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 14.12.2020 under sak 115-2020.

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Avelumab (Bavencio) innføres ikke til behandling av metastatisk merkelcellekarsinom.

Merkelcellekarsinom anses som en sjelden type hudkreft, og prisen på legemiddelet er for høy. Manglende dokumentasjon har gjort at det ikke er mulig å vurdere kostnadseffektiviteten av legemiddelet.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 90-2018.