logo Nye metoder

ID2017_105, ID2019_143

Axicabtagene ciloleucel (Yescarta)

Behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom og primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom, etter to eller flere linjer med systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.12.2019
Sendt inn av
Leverandør, Gilead Sciences
ID-nummer
ID2017_105, ID2019_143
Om metoden
Legemiddel til behandling av visse former for lymfekreft

​​​​​​​​​​Forslag (11.12.2019) ID2019_143 - forslag om en revurdering

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.02.2020) (oppdatert 30.03.2020)
En oppdatering av den opprinnelige analysen med tilhørende modell med nye effektdata og oppdaterte kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulært lymfom.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.02.2020) finner du her, se sak 034-20.

.................................................................................................................................

​Metodevarsel (10.11.2017) ID2017_105

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.12.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for axicabtagene ciloleucel til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulært lymfom.

Referat fra Bestillerforum RHF (18.12.2017) finner du her, se sak 185-17.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.02.2020
Type
Oppdatering av hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
28.04.2020
Ferdigstilt
26.02.2021

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

..................................................................................................................................

​Notat fra Statens legemiddelverk med vurdering av 5-års data og prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.10.2022 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Notat med vurdering av 5-års data (datert 20.09.2022)

Prisnotat (datert 05.10.2022)

.................................................................................................................................

Oppdrag: ID2019_143
Metodevurdering og tilhørende prisnotat ble klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 04.03.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).​

Metodevurdering. Påbegynt: 28.04.2020. Ferdigstillt: 09.11.2020.

Prisnotat (datert 26.02.2021)

Vedlegg til prisnotat-prinsippnotat (datert 26.02.2021)

.................................................................................................................................

Oppdrag: ID2017_105
Metodevurdering og tilhørende prisnotat ble klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.09.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).

Metodevurdering Påbegynt: 28.06.2018. Ferdigstillt: 18.06.2019​

Prisnotat (07.09.2019) 

Beslutning

Beslutning tatt
18.10.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.10.2022)

 

 

 

 1. Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) innføres til behandling av residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (r/r DLBCL) og primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (r/r PMBCL), etter to eller flere linjer med systemisk behandling.
 2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn det som ligger til grunn for denne beslutningen.
 3. Før metoden kan tas i bruk må de nødvendige avtalene mellom leverandør, Oslo universitetssykehus HF, Sykehusapotekene HF og Sykehusinnkjøp HF signeres. 
 4. Behandlingen skal gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. 
 5. Relevante behandlingsdata skal registreres slik at effekten kan følges over tid.
 6. Behandlingen kan tas i bruk til tilbudt pris fra 15.11.2022. Faktisk oppstartstidspunkt vil avhenge av nødvendige forberedelser for å ta i bruk axicabtagene ciloleucel.  
 7. Ved indikasjonsutvidelse av Yescarta vil det fremforhandles en ny avtale som også inkluderer indikasjonen diffust storcellet B-celle lymfom og primært mediastinalt B-celle lymfom.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​​​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 18.10.2022 under sak 132-2022. ​​     

 


 


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)*

  1. Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) innføres ikke til behandling av diffust storcellet B-celle lymfom, primært mediastinalt B-celle lymfom og transformert follikulært lymfom.
  2. Det er fortsatt betydelig usikkerhet om langtidseffekten av behandlingen, prisen er for høy og modell for prisavtale er ikke akseptabel.
  3. Beslutningsforum for nye metoder ber Sykehusinnkjøp HF om å gå inn i nye forhandlinger med legemiddelfirmaet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 039-2021.


 

*11.02.2022: Det presiseres at beslutningen gjelder behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom og primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom, etter to eller flere linjer med systemisk behandling


 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) innføres ikke til behandling av diffust storcellet B-cellelymfom eller primært mediastinalt B-cellelymfom.

2. Det er betydelig usikkerhet knyttet til langtidseffekten av behandlingen. Prisen er for høy i forhold til den dokumenterte effekt.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 95-2019.