logo Nye metoder

ID2020_110

Azacitidin (Onureg)

Vedlikeholdsbehandling hos voksne med akutt myelogen leukemi, som har oppnådd komplett remisjon eller komplett remisjon m. ufullstendig blodverdirestitusjon etter induksjonsbeh. med eller uten konsolideringsbeh., og som ikke/.../ -hele indikasjonen under!
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
05.11.2020
Sendt inn av
Myndighet: Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_110
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av akutt myelogen leukemi (AML)

​​​​​​​​​​​Hele indikasjonen/metodenavnet: Vedlikeholdsbehandling hos voksne med akutt myelogen leukemi (AML), som har oppnådd komplett remisjon eller komplett remisjon med ufullstendig blodverdirestitusjon etter induksjonsbehandling med eller uten konsolideringsbehandling, og som ikke er kandidater for, inkl. de som ikke velger å gå videre til, hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).

​​Innspill fra firma( motatt 15.12.2022)​​


Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En hurtig metodevurdering med vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for azacitidin (Onureg) til vedlikeholdsbehandling hos voksne med akutt myelogen leukemi (AML), som har oppnådd komplett remisjon eller komplett remisjon med ufullstendig blodverdirestitusjon etter induksjonsbehandling med eller uten konsolideringsbehandling, og som ikke er kandidater for, inkl. de som ikke velger å gå videre til, hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 010-23.

​...................................................................................................................................

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (14.12.2020) 
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres av Statens legemiddelverk for azacitidin til behandling av voksne pasienter med akutt myelogen leukemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 227-20

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.12.2020
Type
Hurtig metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.