logo Nye metoder

ID2022_059

Bardoksolonmetyl

Behandling av kronisk nyresykdom ved Alports syndrom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
21.04.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_059
Om metoden
Legemiddel (kapsel) behandling av kronisk nyresykdom ved Alports syndrom også kalt arvelig nefritt.

​Metodevarsel 

Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023)

Status for MT-søknad: Statens legemiddelverk opplyser om at firma har trukket sin søknad om markedsføringstillatelse for legemidlet Bardoksolonmetyl til indikasjonen. 

Link til mer informasjon på hjemmesiden til det europeiske legemiddelverket (EMA):

https://nyemetoder.no/metoder/bardoksolonmetyl

Beslutning:
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget for ID2022_059 da firma har trukket sin søknad om markedsføringstilatelse. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her, se sak 033 -23.

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bardoksolonmetyl til behandling av kronisk nyresykdom ved Alports syndrom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp
HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 093-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.05.2022
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.