logo Nye metoder

ID2016_069

Baricitinib (Olumiant)

Andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_069
Om metoden
Legemiddel til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt

Metodevarsel​

Innspill fra leverandør

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for baricitinib til andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
30.01.2017
Ferdigstilt
06.04.2017

​Rapporten er klarert av Bestillerforum RHF den 27.04.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2017):

    1. Baricitinib (Olumiant®) kan inngå i LIS-TNF/BIO-anbud for revmatoid artritt
    2. Baricitinib (Olumiant®) kan innføres til behandling av revmatoid artritt til pasienter som har moderat til alvorlig revmatoid artritt og som tidligere er behandlet med konvensjonelle sykdomsmodifiserende legemidler. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå. Fremtidig bruk skal styres av rangering i LIS-TNF/BIO-anbudet

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2017 finner du her, se sak 40-2017.