logo Nye metoder

ID2020_053

Baricitinib (Olumiant)

Behandling av moderat atopisk dermatitt (eksem) hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
Beslutning foreligger

Kort om siste status

 Leverandøren har anmodet om en vurdering av en indikasjonsutvidelse.  

Forslag

Sendt inn
13.02.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_053

Se også ID2020_007​ (alvorlig atopisk eksem)

Status (15.04.2024)

Leverandøren har anmodet om en vurdering av en indikasjonsutvidelse: Bruk til behandling av moderat atopisk dermatitt hos voksne og pediatriske pasienter fra 2 år og eldre som er kandidater for systemisk behandling. Nye metoder gjennomgår nå anmodningen. Beslutningen som foreligger fra Beslutningsforum (se under) er gjeldende.

Anmodning_indikasjonsutvidelse ID2020_053 (PDF) (publisert 15.05.2024) 

***

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020)

En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Staten​s legemiddelverk for baricitinib (Olumiant) til behandling av moderat atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum R​HF finner du her. Se sak 128-20.

 

En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for baricitinib (Olumiant) til behandling av både moderat og alvorlig atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Dette kan leveres som to analyser, en for moderat og en for alvorlig.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 055-20.

​​Metodevarsel ID2023_053

Innspill fra leverandør (04.03.2020)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Hurtig metodevudering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
18.11.2021
Ferdigstilt
17.02.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

​Statens legemiddelverk (SLV) har levert en metodevurdering til oppdraget (se under).

Metodevurdering (publisert 13.02.2023)

Prisnotat (datert 17.02.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
13.03.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (13.03.2023)

    1. Baricitinib (Olumiant) innføres ikke til behandling av moderat atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
    2. Det er ikke dokumentert at baricitinib (Olumiant) medfører en klinisk nytte til behandling av moderat atopisk eksem hos voksne som står i forhold til prisen på legemidlet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 13.03.2023 under sak 026-2023.