logo Nye metoder

ID2021_142

Baricitinib (Olumiant)

Behandling av alvorlig flekkvist håravfall (alopecia areata)
Metodevurdering pågår

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (15.05.2023) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.

Forslag

Sendt inn
05.11.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_142
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av alvorlig flekkvist håravfall.

Innspill fra privatperson (30.05.2022)

Metodevarsel (05.11.2021)

Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)

Bruksområdet er ikke metodevurdert tidligere og det er dermed behov for en hurtig metodevurdering. 

Beslutning

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for baricitinib (Olumiant) til behandling av alvorlig flekkvist håravfall (alopecia areata). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 233-21​​​​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
15.05.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.