logo Nye metoder

ID2016_049

Begolomab (Begedina)

Behandling av steroidresistent graft-versus-host sykdom hos voksne pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
20.06.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_049
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av voksne pasienter etter allogen stamcelletransplantasjon

Saken er ikke behandlet i Bestillerforum RHF. Produsent har trukket søknad om markedsføringstillatelse. Lenke til informasjon fra EMA

​Metodevarsel