logo Nye metoder

ID2019_072

Benmargskreft - fullstendig metodevurdering

Legemidler til behandling ved relapserende, remitterende myelomatose (RRMM)
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
27.05.2019
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2019_072

Forslag om fullstendig metodevurderinger​

Kartleggingsoversikt (30.03.2020)

 

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)

Folkehelseinstituttet orienterte om status for arbeidet med den fullstendige metodevurderingen om legemidler til behandling ved relapserende, remitterende myelomatose (RRMM) (ID2019_072).

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder tar status fra Folkehelseinstituttet til orientering.


Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 102-22.

 

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)

Folkehelseinstituttet (FHI) orienterte om status for den fullstendige metodevurderingen innen myelomatose (ID2019_072). Det er en metodevurdering på et område som er spesielt komplekst og krevende. FHI informerer Bestillerforum om at det nå er enighet mellom FHI og den fagekspertise som er rekruttert til metodevurderingsarbeidet på at det er behov for å ta steg tilbake for å revidere oppsettet for de analyser som brukes i metodevurderingen. Dette vil bety at rapporten kan forventes ferdig nærmere sommeren 2022.

Beslutning: Bestillerforum for nye metoder tar saken til orientering. Folkehelseinstituttet bes komme tilbake med en ny status på nyåret 2022.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du r. Se sak 226-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.11.202

0)

 

Legemidler til relapserende, remitterende myelomatose (RRMM) som ikke var inkluderte i kartleggingsoversikten til RRMM ivaretas i andre bestillinger i Nye metoder, og kan eventuelt inkluderes i senere oppdateringer av den fullstendige metodevurderingen.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 215-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet oppdrag om fullstendig metodevurdering av legemidler til behandling ved relapserende, remitterende myelomatose (RRMM) med fokus på legemidler og kombinasjoner av legemidler som er relevante i norsk sammenheng.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 064-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019)

Folkehelseinstituttet lager en kartleggingsoversikt som oppsummerer hva som finnes av systematiske oversikter for behandling av myelomatose. Saken tas så opp igjen i Bestillerforum RHF.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum RHF finnes her, se sak 219-19. 

 

Fullstendig metodevurdering gjennomføres for behandling av benmargskreft (myelomatose, multippelt myelom (MM))

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum RHF finnes her, se sak 91-19. 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
30.03.2020
Ferdigstilt
20.03.2023

Status

Oppdraget (fullstendig metodevurdering) er utkvittert av medlemmene i møtet i Bestillerforum for nye metoder den 20.03.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Fullstendig metodevurdering (oppdatert versjon april 2023)

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no