logo Nye metoder

ID2018_011

Benralizumab (Fasenra)

Behandling av alvorlig eosinofil astma
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_011
Om metoden
Behandling (injeksjon) av alvorlig eosinofil astma

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for benralizumab (Fasenra) til behandling av alvorlig eosinofil astma.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.03.2018
Ferdigstilt
03.07.2018

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 09.08.2018 og sendt til beslutning.​

Hurtig metodevurdering

Oppdatert prisnotat (03.07.2018)

Beslutning

Beslutning tatt
28.01.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.01.2019)

  1. Preparatene Nucala, Cinqaero og Fasenra kan innføres til behandling av
    pasienter med alvorlig eosinofil astma.
  2. Dette forutsetter at prisen for de respektive medikamenter er lik eller lavere enn prisen som ble gitt i anbud «LIS 1916 alvorlig eosinofil astma».
  3. Medikamentene skal forskrives av spesialist i lungesykdommer.
  4. Grunnbehandling og vedlikeholdsbehandling skal følge de norske
    behandlingsretningslinjene. Evaluering av effekt av behandlingen og vurdering av om behandlingen skal fortsette eller avbrytes skal foretas halvårlig.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.01.2019 finner du her, se sak 6-2019.

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.09.2018)

1. Benralizumab (Fasenra) kan kun nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det gjennomføres et anbud. Medikamentet skal forskrives av spesialist i lungesykdommer. Følgende kriterier skal nyttes:
a) Minst én måling der antall eosinofile celler i blod er ≥ 400 celler per mikroliter.
b) Minimum to astmaforverrelser innenfor foregående år som krevde bruk av orale kortikosteroider i tre dager eller mer. Alternativt kun en forverrelse, men denne må da være med innleggelse i sykehus.
c) Adekvat vedlikeholds-/grunnbehandling i forhold til de norske behandlingsretningslinjene. Pasientene skal behandles etter GINA klassene 4 eller 5 og da fremdeles ikke være kontrollerbar.
d) God etterlevelse og inhalasjonsteknikk i grunnbehandling er en forutsetning.
I tillegg gis følgende føringer for oppfølging:
e) Evaluering av effekt og eventuelt fortsettelse eller avbrudd i behandlingen skal foretas halvårlig.


2. Beslutningsforum vil gjøre en ny vurdering for benralizumab (Fasenra®) og tilsvarende legemidler når anbud er gjennomført.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.09.2018 finner du her - se sak 104-2018.

 

Beslutning i Beslutningsforum for Nye metoder (27.08.2018)

Benralizumab (Fasenra) innføres ikke til behandling av alvorlig eosinofil astma.

Astma er en heterogen sykdom, vanligvis karakterisert ved en kronisk inflammasjon i luftveiene.

Kostnadseffektiviteten er for dårlig når alvorligheten tas i betraktning, for hele populasjonen. Fasenra er ennå for kostbar til at den kan nyttes til noen pasienter med eosinofil astma. Det foreslås i en annen sak et Nucala kan nyttes på en mindre populasjon på visse vilkår fram til anbud.

Protokoll fra Beslutningsforum for Nye metoder 27.08.2018 finner du her - se sak 097-2018.