logo Nye metoder

ID2021_048

Berotralstat (Orladeyo)

Rutinemessig forebygging av tilbakevendende anfall av hereditært angioødem (HAE) hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_048
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av akutte attakker ved arvelig angioødem (HAE).

​​​​Metodevarsel

Innspill

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

Oppdatert 20.08.2021*

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for berotralstat for rutinemessig forebygging av tilbakevennende anfall av hereditært angioødem (HAE) hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021) finner du her​, se sak​ 069-21.


 

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for berotralstat til forebyggende behandling av akutte attakker ved arvelig angioødem (HAE). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (A)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
17.06.2021
Ferdigstilt
29.09.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.10.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

PrisnotatBeslutning

Beslutning tatt
25.10.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.10​.2021)​ 

1. Berotralstat (Orladeyo) innføres til forebygging av angioødemanfall hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre, med tilbakevendende alvorlige anfall av hereditært angioødem (HAE), som ikke tåler eller ikke beskyttes tilstrekkelig med annen forebyggende behandling, eller pasienter som ikke ivaretas tilfredsstillende med gjentatt akuttbehandling.

2. Følgende vilkår gjelder:
  • Pasienten skal ha minst 1 alvorlig anfall per uke ved oppstart
  • Behandlingen skal evalueres etter 3 måneder, og avsluttes dersom antall anfall ikke er redusert med 50 %.
​3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.12.2021, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.​


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 25.10.2021 under sak 138-2021.​