logo Nye metoder

ID2023_086

Bimatoprost (Durysta)

For reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos voksne med åpenvinklet glaukom eller okulær hypertensjon som er uegnet for topiske IOP-senkende medisiner. Intrakameralt implantat
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
21.07.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_086
Om metoden
Legemiddel (til bruk i øye, intrakameralt implantat) til reduksjon av intraokulært trykk hos voksne med noen øyesykdommer som har sin årsak i mangelfull drenasje av kammervæske.

Vi gjør oppmerksom på at metodenavnet kan endre seg i løpet av prosessen.

Anmodning (publisert 16.08.2023)

 

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder 23.10.2023

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bimatoprost (Durysta) implantat for reduksjon av intraokulært trykk (IOP) hos voksne med åpenvinklet glaukom (OAG) eller okulær hypertensjon (OHT) som er uegnet for topikale IOP-senkende medisiner. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.10.2023) finner du her, se sak 155-23.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.10.2023
Type
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt, sikkerhet og kostnader med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

 

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.