logo

ID2021_013

Bimekizumab (Bimzelx)

Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.
Beslutning foreligger
21.11.2022

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_013
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021)*
Oppdatert 08.07.2022
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bimekizumab (Bimzelx)  til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (21.06.2021) finner du her​​, se sak 141-21

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bimekizumab til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bimekizumab til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter. Statens legemiddelverk kommer tilbake til Bestillerforum RHF med et forslag til nærmere spesifisering av oppdraget. 

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her.
 Se sak 022-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp B) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum den 20.06.2022 (se under).

​​Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder  og doku​mentene er 27.10.2022 sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning. 

Notat (publisert 11.08.2022).​

Prisnotat (datert 24.10.2022)

Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 

 

  1. Bimekizumab (Bimzelx) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er kandidater for systemisk behandling. 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Legemiddelet skal inngå i anbud og behandlingen kan tas i bruk fra 01.02.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.​​


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 156-20221.​