logo Nye metoder

ID2022_145

Bimekizumab (Bimzelx) – Indikasjon II

Behandling av voksne med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt med objektive tegn på inflammasjon indikert ved forhøyet CRP og/eller /.../, og til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som /.../. Se hele indikasjonen under.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
03.11.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_145
Om metoden
Legemiddel (injeksjonsvæske) til behandling av en autoimmun revmatisk sykdom.

Hele indikasjonen/metodenavnet: Behandling av voksne med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt med objektive tegn på inflammasjon indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller funn på MR, som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, NSAIDs, og til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, konvensjonell behandling.

Metodevarsel​ (publisert 07.11.2022)​

Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022)
Oppdatert 02.08.2023*

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bimekizumab (Bimzelx) til behandling av voksne med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt med objektive tegn på inflammasjon indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller funn på magnetisk resonanstomografi (MR), som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), og til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, konvensjonell behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bimekizumab (Bimzelx) til behandling av aktiv ikke-radiologisk aksial spondyloartritt og ankyloserende spondylitt. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 211-22. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
12.12.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
09.08.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har levert et notat/metodevurdering med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum.

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.08.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat (pdf.) (publisert 09.08.2023)

Prisnotat (datert 08.08.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2023)

  1. Bimekizumab (Bimzelx) innføres til behandling av:
   • voksne med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt med objektive tegn på inflammasjon indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller funn på magnetisk resonanstomografi (MR), som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs).
   • voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, konvensjonell behandling.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 113-2023.