logo Nye metoder

ID2023_101

Bimekizumab (Bimzelx) - Indikasjon IV

Behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
01.11.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_101

Anmodning (publisert 01.11.2023, oppdatert 08.11.2023)

 

Bestillerforum for nye metoder (22.01.2024)

Det er kun adalimumab som hittil er innført til behandling av hidradenitis supprativa. Det er ikke etablert ved hvilket prisnivå prioriteringskriteriene er oppfylt for behandling av hidradenitis suppurativa hos pasienter med utilstrekkelig respons på adalimumab. Prisen for bimekizumab er per i dag betydelig høyere enn for adalimumab.

Beslutning

En metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter for bimekizumab (Bimzelx) til behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa. Prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024, sak 006-24. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.01.2024
Type
Metodevurdering med en kostnad-nytte-analyse med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp HF

​​​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert, sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) - som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon, som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt, og fageksperter er rekruttert.