logo Nye metoder

ID2017_038

Binimetinib (Balimek)

Behandling av pasienter med inoperabelt metastatisk melanom med NRAS mutasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.04.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_038
Om metoden
Legemiddel til behandling av pasienter med inoperabelt metastatisk melanom med NRAS mutasjon

​​Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022):
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget da firma har trukket sin søknader om markedsføringstillatelse. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (12.12.2022) finner du her, se sak 218-22 ​

.................................................................................................................................

​Metodevarsel

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for binimetinib ved inoperabelt metastatisk melanom med NRAS-mutasjon.

 Referat fra Bestillerforum RHF (22.05.2017) finner du her, se sak 82-17.

Beslutning

Beslutning tatt
23.01.2023
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

​​Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (23.01.2023)​

  • ​Fagdirektørmøte tar til orientering at følgende oppdrag er avbestilt av Bestillerforum: ID2017_038 Binimetinib (Balimek) til behandling av pasienter med inoperabelt metastatisk melanom med NRAS mutasjon.
  • Legemidlet skal ikke benyttes til den aktuelle indikasjonen.
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum og fagdirektørmøte ber om at beslutningen oversendes Nye metoder. 


Beslutningen er referatført i Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​​ og protokoll​​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 13.02.2023 under sak 016-2023.​ ​