logo Nye metoder

ID2015_013

Blinatumomab (Blincyto)

Behandling av residiverende eller refraktær Philadelphia-negativ akutt B-lymfoblastisk leukemi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.03.2015
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2015_013
Om metoden
Legemiddel til behandling av voksne med Philadelphia kromosom negativ relapserende eller refraktær B-lymfoblastisk leukemi

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.04.2015)

​Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.04.2015
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
13.11.2015
Ferdigstilt
29.04.2016

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF den 30.05.2016 og sendt til beslutning.

​Hurtig metodevurderingsrapport

Beslutning

Beslutning tatt
13.06.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (13.06.2016)

​Blinatumomab (Blincyto) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med Philadelphia-kromosom-negativ relapserende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).

Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig til å beregne kostnadseffektivitet og effektforskjeller, og merkostnader er ukjente.

Beslutningsforum for nye metoder 13062016 - Protokoll

Beslutningsforum for nye metoder 13062016 - Innkalling og saksdokumenter