logo Nye metoder

ID2019_118

Blinatumomab (Blincyto) - Indikasjon III

Behandling av voksne med philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) ved 1. eller 2. fullstendige remisjon som er MRD-positiv (Minimal Residual Disease)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_118
Om metoden
Leukemi (blodkreft) kjennetegnes ved en ukontrollert vekst av hvite blodceller i beinmargen som fortrenger eller hemmer veksten av de normale beinmargscellene. Leukemi deles inn i akutte og kroniske former.

Metodevarsel

Innspill fra firma

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv B-prekursor ALL ved 1. eller 2. fullstendige remisjon som er MRD-positiv ≥0,1%

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 207-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
08.10.2020
Ferdigstilt
27.09.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 07.10.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
22.11.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.11​.2021)​ 

 

1. Blinatumomab (Blincyto) innføres som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv B-prekursor ALL som er MRD-positiv ≥0,1% under følgende vilkår:
• sykdommen er i første fullstendige remisjon
• behandlingen gjennomføres i tråd med anbefalingene i Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer, og kun èn kur blinatumomab skal benyttes etter konsolidering.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk fra 15.12.2021, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 22.11.2021 under sak 152-2021.​