logo Nye metoder

ID2021_047

Blinatumomab (Blincyto) - Indikasjon V

Monoterapi til behandling av barn ≥1 år med Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfatisk leukemi (ALL) - se full indikasjon under "Om metoden"
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.02.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_047

Monoterapi til behandling av barn ≥1 år med Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfatisk leukemi (ALL), etter å ha mottatt minst to tidligere behandlinger eller som får tilbakefall etter å ha mottatt tidligere allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon.

​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (22.03.2021)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statenslegemiddelverk for blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av barn ≥ 1 år med Philadelphia-kromosomnegativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) etter å ha mottatt minst to tidligere behandlinger, eller som får tilbakefall etter å ha mottatt tidligere allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.03.2021 finner du her, se sak 058-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.03.2021
Type
Forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D)
Utreder
Statens legemiddelverk